Poniżej wskazane warunki stanowią integralną częścią umowy wypożyczenia

Pojęcia

1. Właścicielem sprzętu służącego do indywidualnych spływów pontonowych jest Sanockie Pontony Kamil Baran przy Liszna 84 38-500 Liszna zwany dalej Wypożyczalnią.

2. Wypożyczenie sprzętu nie jest równoznaczne z pojęciem organizacji spływu pontonowego, Organizacja spływu uregulowana jest osobnym regulaminem.

3. umowa wynajęcia sprzętu sportowego, zwana dalej Umową, zawierana na warunkach opisanych w Regulaminie wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Usługobiorca, Organizator – Osoba, która zawiera Umowę z Wypożyczalnią i która zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu.

5. Cennik – zestawienie opłat należnych z tytułu wypożyczenia sprzętu sportowego oraz wykonania usługi dodatkowej, której zakres nie wchodzi w skład wypożyczonego sprzętu, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Instruktor – osoba reprezentująca stronę Wypożyczalni.

Zasady ogólne

1. Sprzęt sportowy może zostać wynajęty wyłącznie osobie pełnoletniej, która okaże ważny dokument tożsamości aktualnym zdjęciem (dowód osobisty , prawo jazdy, paszport). Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu tylko pod stałym nadzorem Usługobiorcy, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich zachowanie i bezpieczeństwo oraz powinien posiadać pisemna zgodę rodziców niepełnoletniego.

2. Usługobiorca powinien upewnić się, że wynajmowany sprzęt jest w pełni kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne używanie.

3. Wypożyczalnia zapewnia każdej osobie na jednostce pływającej (pontonie) niezbędny sprzęt w postaci kamizelki asekuracyjnej oraz pagaja (wiosła), oraz jednego worka wodoszczelnego na każdy ponton.

4. Wypożyczalnia gwarantuje przewóz z miejsca zakończenia spływu do jego startu tylko kierowcy.

5. Przed spływem instruktor przeprowadza podstawowe szkolenie w zakresie obsługi sprzętu asekuracyjnego i pływającego

6. Usługobiorca na jednostce pływającej Zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zaleceń instruktora oraz do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania w stosunku do innych osób (inne spływy pontonami, kajakarze, wędkarze, turyści, piesi itd.).

7. Na jednostce pływającej mogą znajdować tylko osoby nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

8. Wypożyczalnia nie zaleca zabierania do pontonu jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego i nie bierze odpowiedzialności za ewentualne jego zniszczenie.

9. Na jednostce pływającej zabrania się:
a. picia alkoholu
b. palenia papierosów
c. opuszczania jednostki pływającej bez uzasadnienia
d. używania otwartego ognia i ostrych przedmiotów.
e. zdejmowania i rozpinania kamizelki asekuracyjnej
f. używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem
g. przewożenie większej liczby pasażerów niż wynika z przeznaczenia powierzonego sprzętu

10. Usługobiorca ma obowiązek korzystać z wynajętego sprzętu z dbałością i zgodnie z jego przeznaczeniem jaki i jest zobowiązany do zwrotu sprzętu w stanie niepogorszonym.

11. Za umyślne zniszczenie sprzętu Usługobiorca będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, a w sytuacji, gdy zniszczenie sprzętu narazi zdrowie lub życie innych uczestników pociągnięty będzie do odpowiedzialności karnej.

12. W przypadku wcześniejszego zakończenia spływu z przyczyn losowych Wypożyczalnia nie dokonuje zwrotu poniesionych kosztów.

13. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy wynajęcia w przypadku gdy: a. Osoba znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających b. Pracownik Wypożyczalni ma uzasadnione wątpliwość co do wiarygodności przedstawionego dokumentu tożsamości.
14. Wypożyczenie sprzętu, jest jednoznaczna z akceptacją powyższych warunków

COVID -19

W związku z zainstniałą sytuacją związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2 zmieniły się zasady wypożyczania sprzętu przez naszą wypożyczalnie, więcej informacji o obostrzeniach znajdą państwo na stronach rządowych oraz głównego inspektoratu sanitarnego.

1. Przed każdym spływem sprzęt jest dezynfekowany

2. W samochodzie może przebywać tylko 5- ciu pasażerów, i wszyscy pasażerowie mają obowiązek noszenia maseczki w samochodzie, osoby bez maseczek nie będą wpuszczane do samochodu.

3. Uczestnicy są zobligowani do noszenia maseczek oraz rękawiczek ochrnonnych

4. Załogi pontonów nie są łączone, każda załoga płynie sama na pontonie.

5. Nie udostępniamy obsługi na pontonie w postaci instruktora bądz ratownika wodnego.